sick logo
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Bewerk hier jouw gegevens, klik hier om uit loggen.
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen

SKIC

Achtergrond

Ruim tien jaar geleden hebben de (toen nog) acht Pediatrische Intensive Care Units (PICU) in Nederland het initiatief genomen om intensief te gaan samenwerken op het gebied van patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek met als doel de uitkomst van acute levensbedreigende ziektes bij kinderen te verbeteren. Inmiddels bestaat dit samenwerkingsverband, het zogenaamde Network of Excellence, door fusie uit zeven PICU’s. Door de handen ineen te slaan is het kansrijker om financiering en subsidies voor wetenschappelijk onderzoek te verkrijgen.

Het essentiële element in het Network of Excellence is het analyseren van kennishiaten in de zorg voor deze kwetsbare groep kinderen als basis voor een gemeenschappelijke kennisagenda. Aan de hand van deze agenda worden gezamenlijk klinische studies geprioriteerd die de behandelingen en (lange termijn) uitkomst kunnen optimaliseren. Een van de PICU’s neemt de leiding bij de uitrol en daadwerkelijke uitvoer van deze multicenter studies.

Deze landelijke samenwerking is baanbrekend, levert slagkracht en efficiency op. Het aantal patiënten dat wordt opgenomen op een PICU is veel lager dan op de volwassen IC en antwoord op belangrijke vraagstukken kan daarom sneller en efficiënter worden gegeven door samenwerking van meerdere PICU’s.

Er zijn inmiddels in de afgelopen tien jaar een aantal gezamenlijke onderzoeken verricht waarbij de resultaten hebben geleid tot aanpassingen van behandelprotocollen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: het dagelijks onderbreken van slaapmiddelen bij kunstmatige beademde kinderen, de dosering van geneesmiddelen bij kinderen met kritieke ziektes, de ‘astma-studie’ waarbij intensieve metingen van de concentratie van het medicijn ter behandeling van levensbedreigend astma werden bepaald om tot een wetenschappelijk beter onderbouwd behandel- en doseringsschema te komen en vochtmanagement studie waarbij in een pilot studie is gekeken hoe een multicenter studie naar het optimale vochtbeleid bij kritiek zieke kinderen het beste kan worden ingericht en uitgevoerd. Ook zijn er verschillende studies gedaan met data die zijn verzameld in de landelijke PICE database (www.pice.nl) waarin de gegevens van alle kinderen die zijn opgenomen op één van de Nederlandse PICU’s kinderen op uniforme wijze per PICU worden geregistreerd.

Missie

Het doel van gezamenlijk onderzoek doen door de zeven PICU’s is het vergroten van de kans op overleven van levensbedreigend zieke kinderen die zijn opgenomen op een PICU en het verbeteren van de kwaliteit van leven na ontslag van de PICU.

Wetenschapsagenda SKIC

De kennisagenda met de top vijf belangrijkste onderzoeksthema’s is recent gezamenlijk met werkgroep leden uit alle centra opnieuw opgesteld. Daarin staat verbetering van de behandeling van het kritiek zieke kind centraal waarbij verschillende aspecten van de behandeling op de Intensive Care worden meegenomen in de thema’s: kunstmatige beademing, sedatie, ondersteuning van de circulatie, de lange termijn gevolgen van kritieke ziektes, de intensive care behandelingen en de chronische intensive care patiënt.

Network of Excellence

Vertegenwoordigers/werkgroepleden van alle PICU’s in Nederland komen 2-3 keer per jaar bijeen om met elkaar de wetenschappelijke kennisagenda door te nemen. Voortgang en voorlopige resultaten van lopende studies, resultaten van afgeronde studies en plannen voor nieuwe studies en de financiering daarvan worden besproken.

Wetenschappelijk onderzoek wordt doorgaans uit verschillende bronnen gefinancierd en deze zogenaamde co-financiering is voor een aantal sponsoren in het kader van participatie en risicoverdeling zelfs een vereiste. Om als netwerk ook financiële armslag te hebben is een stichting opgericht, de Stichting Kinder Intensive Care (www.skic.nl) die onder andere als doel heeft om financiële middelen te generen ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek.