sick logo
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Bewerk hier jouw gegevens, klik hier om uit loggen.
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Zoeken

Doelstelling

De Sectie Intensive Care voor Kinderen (SICK) heeft als belangrijkste kerntaak de bevordering van de zorg voor kinderen met een bedreiging van de vitale functies.

De status, doelomstelling en taakomschrijving van de SICK staan in het reglement:

Artikel 1. Status

 1. De Sectie Intensive Care Voor Kinderen is een sectie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
 2. De sectie is opgericht op de algemene ledenvergadering van de NVK van 7 november 1996.
 3. De sectie treedt met formele vragen en standpunten naar buiten na afstemming met het bestuur van de NVK.
 4. De sectie is gerechtigd met inhoudelijke vragen aangaande pediatrische intensive care zelfstandig naar buiten te treden, doch niet dan na het bestuur NVK hiervan tevoren op de hoogte te hebben gebracht.
 5. De sectie zal op verzoek van het bestuur NVK een advies formuleren, indien het bestuur NVK een standpunt moet innemen ten aanzien van een pediatrische intensive care aangelegenheid. Het bestuur NVK verplicht zich tevoren advies in te winnen bij het bestuur van de sectie in voorkomende gelegenheid.

 

Artikel 2. Doelstelling

In het kader van artikel 2 van het huishoudelijk reglement van de NVK stelt de sectie zich ten doel de zorg te bevorderen voor:

kinderen met een bedreiging van vitale functies.

Artikel 3. Taakomschrijving

De sectie tracht de in dit reglement gegeven doelstelling te bereiken door:

 1. verbeteren van de patiëntenzorg, waaronder
  1. het opstellen van protocollen en richtlijnen voor onderzoek en behandeling van patiënten, waar relevant in overleg met zusterverenigingen;
  2. het bijdragen aan de opleiding en nascholing van, alsmede de organisatie van cursussen voor kinderartsen, bijvoorbeeld in het kader van het kwaliteitsbeleid van de NVK;
  3. het bijdragen aan de opleiding en nascholing van artsen van andere disciplines dan kindergeneeskunde, verpleegkundigen, paramedici en dergelijke op het gebied van de pediatrische intensive care en de acute kindergeneeskunde voor zover dat bedreiging van vitale functies betreft;
  4. tijdige en adequate informatie over belangrijke inhoudelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van de pediatrische intensive care en acute kindergeneeskunde voor zover dat bedreiging van vitale functies betreft aan de sectieleden en indien nodig aan het bestuur van de NVK;
  5. actieve organisatorische en inhoudelijke participatie in scholing en nascholing op het gebied van spoedeisende hulp bij kinderen.
  6. samenwerking tussen de pediatrische intensive care afdelingen en de regionale ziekenhuizen voor wat betreft de eerste opvang, behandeling en transport van kinderen met een bedreiging van vitale functies, en de terugplaatsing van kinderen na een bedreiging van vitale functies.

 

 1. bijdragen aan de opleiding tot subspecialist, waaronder
  1. opstellen van concept-opleidingseisen en -criteria voor respectievelijk de NVK-registratie als en de -erkenning van opleidingsinrichtingen tot subspecialist kinderarts-intensivist;
  2. instellen van een Opleidingscommissie, waarvan de voorzitter zitting heeft in de Plenaire Commissie Subspecialistische Opleidingen (PCSO, zie reglement Stuurgroep Subspecia-lisatie);
  3. deelname aan visitatiecommissie ter beoordeling van opleidingsinrichting bestaande uit tenminste drie leden waaronder een algemeen kinderarts als vertegenwoordiger van het Concilium Paediatricum, een kinderarts-intensivist namens de Sectie Intensive Care voor Kinderen van de NVK en een niet-NVK lid, bij voorkeur een intensivist.

 

Voorts tracht de sectie haar doel onder meer te bereiken door:

 1. bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen, waaronder
  1. organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten en discussiebijeenkomsten;
  2. gevraagd en ongevraagd inbrengen van onderwerpen op wetenschappelijke vergaderingen, bijeenkomsten van andere secties van de NVK en op binnen- en buitenlandse congressen en symposia;
  3. het stimuleren en waar mogelijk op elkaar afstemmen van nationaal en internationaal onderzoek;

 

 1. voorts door, onder meer
  1. op eigen initiatief dan wel op verzoek van het bestuur van de NVK een behoefteraming op te stellen voor het aantal subspecialisten voor kinderarts-intensivist voor de komende vijf jaar;
  2. op verzoek van het bestuur van de NVK de vereniging te vertegenwoordigen in externe commissies en werkgroepen.
  3. vertegenwoordiging in European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care en Nederlandse Reanimatie Raad.