sick logo
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Bewerk hier jouw gegevens, klik hier om uit loggen.
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Zoek

Transport

Het transport van het kritiek zieke kind vanuit een niet-academisch ziekenhuis naar 1 van de 7 kinderIC’s (PICU’s) in Nederland wordt onderling geregeld aan de hand van een regio-indeling. Ieder insturende specialist (meestal kinderarts) overlegt met zijn/haar regionale PICU. Het is de verantwoordelijkheid van de regionale PICU om samen met de insturende specialist de overplaatsingsindicatie te stellen, behandeladviezen te geven, transportafspraken (transport door een verwijzend specialist of door de PICU) te maken en bij een indicatie tot PICU opname een beschikbaar PICU bed te regelen.

Er is een document beschikbaar met PICU-opname indicaties , dat als hulpmiddel kan worden gebruikt bij het overleg tussen verwijzend specialist en kinder-intensivist.

De SICK werkgroep Transport werkt aan protocollen en checklists t.b.v. de opvang van vitaal bedreigde kinderen in niet-academische ziekenhuizen en transporten naar de PICU door een verwijzend specialist (meestal de kinderarts). De documenten zijn bedoeld om advies en structuur te geven aan het opvangteam en om de communicatie en overdracht te optimaliseren. Daar waar het mogelijk is, wordt gestreefd naar landelijke standaardisatie. Regionale verschillen zullen blijven bestaan, hierbij spelen o.a. transport afstanden en lokaal gebruikte concentraties van medicatie een rol.

Pdf Aanmeldformulier PICU transport
Pdf Checklist en adviezen transport NIET geïntubeerde patiënt

Klik hier voor de link naar de picufy-website. Hier zijn diverse stroomdiagrammen, adviezen tbv medicatie etc terug te vinden als hulp voor de kinderarts in afwachting van de kinderintensivist!

TRAFIC survey studie 

De inclusie voor deze studie is per januari 2023 gestopt.