sick logo
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Bewerk hier jouw gegevens, klik hier om uit loggen.
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Zoeken

Lidmaatschap

Leden van de NVK

In het reglement (artikel 4, lid 1 sub a ) is vastgesteld dat de sectie open staat voor alle leden van de NVK ongeacht hun soort lidmaatschap (gewoon, buitengewoon, bijzonder).

Aanmelding als lid geschiedt bij het secretariaat van de NVK èn na overmaken van het lidmaatschapsgeld aan de sectie (via contact met de penningmeester). Het lidmaatschapsgeld bedraagt €35,00 per jaar en wordt geïnd via een jaarlijkse factuur.

Het lidmaatschap van de sectie loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt altijd aangegaan voor de duur van het gehele kalenderjaar. Fellows kunnen bij aanvang van hun fellowship tijdens een kalenderjaar lid worden (tegen een gedisconteerd tarief). Bij opzegging gedurende het kalenderjaar vindt geen terugbetaling plaats over de resterende maanden van dat kalenderjaar.

Het lidmaatschap kan beëindigd worden door:

  1. Overlijden;
  2. Opzegging van het lidmaatschap van de sectie (vier weken voor het einde van het lopende kalenderjaar);
  3. Opzegging van het lidmaatschap van de NVK;
  4. Ontzegging. (Artikel 4) Het bestuur van de sectie heeft het recht om, bij meerderheid van stemmen, het lidmaatschap van een lid door ontzegging te beëindigen. Dit kan uitsluitend als een lid in strijd handelt met het reglement of de besluiten van de sectie, of indien het lid de sectie op andere wijze onredelijk benadeelt, bijvoorbeeld in geval van wanbetaling. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, van het besluit in kennis gesteld. Hiertegen staat beroep open tot een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit. Dit beroep wordt besproken op de eerstvolgende huishoudelijke vergadering van de sectie. Daarna staat nog beroep open bij het bestuur van de NVK. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Buitengewoon lid

Kinderartsen werkzaam buiten Nederland en medisch specialisten die geen kinderarts zijn, kunnen buitengewoon lid van de NVK worden en vervolgens lid van de sectie.

Bijzonder lid

Een kinderarts die niet kwalificeert als praktiserend kinderarts en iedere niet-kinderarts, met tenminste een hogere beroepsopleiding die direct betrokken is bij de wetenschap en praktische aspecten van de kindergeneeskunde, kunnen bijzonder lid van de NVK worden en vervolgens lid van de sectie.

Participant

Niet-leden van de NVK kunnen met toestemming van het bestuur van de sectie de vergaderingen van de sectie als participant bijwonen. Een participant heeft geen stemrecht.

Huishoudelijke vergaderingen

Tenminste tweemaal per jaar organiseert het bestuur een huishoudelijke vergadering voor de leden van de sectie. De leden worden tenminste twee weken voorafgaand deze vergadering uitgenodigd en van de agenda op de hoogte gesteld.

Het bestuur van de sectie kan ook niet-leden als participant uitnodigen. Niet sectie-leden hebben echter geen stemrecht.

Op elke huishoudelijke vergadering worden de notulen van de voorafgaande huishoudelijke vergadering besproken. Deze notulen worden tenminste twee weken tevoren aan de sectieleden toegezonden.

Tenminste eenmaal per jaar legt de penningmeester in een huishoudelijke vergadering aan de leden van de sectie een financiële verantwoording af door presentatie van een jaaroverzicht.

Het doel is om aansluitend aan elke huishoudelijke vergadering een wetenschappelijke vergadering te houden. Aan dit wetenschappelijke programma is accreditatie verbonden via de NVK.

Financiën

De sectie voert een eigen geldelijk beheer en is gerechtigd contributie te heffen van haar leden. Van niet-leden die structureel als participant aan de sectievergaderingen deelnemen wordt een financiële bijdrage gevraagd die gelijk is aan de contributie van de leden van de sectie. Zie artikel 7 voor het overige reglement.