sick logo
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Bewerk hier jouw gegevens, klik hier om uit loggen.
Welkom, u bent nog niet ingelogd! Inloggen
Zoek

Wat zijn EPA’s?

In de opleiding tot kinderintensivist wordt het model van de Entrustable Professional Activities (EPA’s) toegepast om het competentiegericht opleiden te bevorderen. Een EPA is een professionele taak of verantwoordelijkheid die stafleden toevertrouwen aan een fellow. De fellow is gedurende de gehele opleiding werkzaam onder supervisie van een kinderintensivist. De mate van supervisie voor een EPA wordt regelmatig beoordeeld door de opleidingsgroep. De fellow zal voldoende competenties moeten verkrijgen om uiteindelijk de EPA met beperkte supervisie of geheel zelfstandig uit te kunnen voeren. Er is een vijftal supervisieniveau’s te onderscheiden. Het is belangrijk dat een EPA uitvoerbaar is binnen een bepaald tijdsbestek, de uitvoering kan worden geobserveerd en dat het een activiteit betreft die zich ervoor leent om aan de fellow toe te vertrouwen. Elke EPA is opgebouwd uit diverse competenties op het gebied van kennis, vaardigheden en attitude.

Conform het in Canada ontwikkelde CanMeds model worden de competenties van een arts verdeeld over 7 hoofdgroepen, zogenoemde competentiegebieden. Deze 7 competentiegebieden staan niet los van elkaar. Bij de uitvoering van taken als kinderintensivist is immers vrijwel altijd sprake van integratie van meerdere of soms alle competentiegebieden.

Terwijl de diverse competenties vaak niet afzonderlijk kunnen worden getoetst, laten EPA’s zich wel toetsen in de klinische praktijk en soms ook in simulatieomstandigheden. De samenstellende competenties worden dan impliciet getoetst. Het uitvoeren va een EPA doet een beroep op de bekwaamheid van de fellow om een combinatie van competenties gelijktijdig en op voldoende niveau doelgericht te gebruiken. Deze competenties zullen gedurende de hele opleiding ontwikkeld en formatief getoetst worden en zo leiden tot een gefaseerde toename van verantwoordelijkheden en uiteindelijk een bekwaamverklaring voor het zelfstandig mogen/kunnen uitoefenen van het vakgebied op het niveau van een jonge klare kinderintensivist.

Voor toetsing wordt gebruik gemaakt van de bekende instrumenten Korte Praktijk Beoordeling (KPB’s), Case Based Discussion (CBD), Direct Observation of Procedural Skill (DOPS) en 360 graden feedback.